İş Emrinden Üretim Sonu Kaydı (Delphi)

ndn.netsis’in bu konuyla ilgili hali hazırda çalışan bir kodu var onu sizinle paylaşıyorum istediğiniz dile çevirebilirsiniz.Bu çalışmayla ile ilgili sorularınız varsa bana mail atabilirsiniz.

unit UntUretSonKayit;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, NetOpenX_TLB;

Type
TfrmUretim = class(TForm)
btnUretSonKayit: TButton;
Procedure btnUretSonKayitClick(Sender: TObject);
Private
Procedure IsEmrindenUretSonkayit;
Public
{ Public declarations }
End;

Var
frmUretim: TfrmUretim;

Implementation

{$R *.dfm}

Procedure TfrmUretim.btnUretSonKayitClick(Sender: TObject);
Begin
IsEmrindenUretSonkayit;
End;

Procedure TfrmUretim.IsEmrindenUretSonkayit;
Var
Sirket : ISirket;
Kernel : IKernel;
Uretim : IUretim
TmpFisNo : String;
Begin
{
Procedure kayitFisNoIleUretimSonu
(
FisNo : WideString;
*Belirtilen fisno için üretim sonu kaydı yapılmasını saglar.
UretSonDepo : TUretSonDepo;
* Uretim sonu kaydında, bakiye kontrolunun hangi depoya göre yapılacağını belirler.
YariMamuldeStokKullan : WordBool;
* Uretim sonu kaydında, otomatik yarımamüllerde stoktan kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
MaliyetlerCarpilsin : WordBool;
* Bileşik maliyet hesabı yapılıp yapılmayacağını belirler.
)
}
Kernel:=CoKernel.Create;

Try
Sirket := Kernel.yeniSirket(vtMSSQL, ‘FUSION30’, ‘TEMELSET’, ”, ‘NETSIS’, ”, 0);
Uretim := Kernel.yeniUretim(Sirket);
Uretim.TransactSupport := False;
Try
Uretim.NetsisTransaction(ttBaslat);
Uretim.IsEmrindenGetir(‘A00000000000008’);
Uretim.UretSon_FisNo := TmpFisNo;
Uretim.UretSon_Tarih := Date;
Uretim.UretSon_Miktar := 2;
Uretim.kayitYeni;

Uretim.kayitFisNoIleUretimSonu(TmpFisNo, usdAktif, False, False);
Except
On E:Exception Do
Begin
Uretim.NetsisTransaction(ttGeriAl);
ShowMessage(‘Uretim Sonu kayıdı yapılırken hata oluştu. ‘+#13#10+’Dönen Hata: ‘+Kernel.SonNetsisHata.Hata+#13#10 + ‘ Detay : ‘ + Kernel.SonNetsisHata.Detay);
Exit;
End;
End;
Uretim.NetsisTransaction(ttBitir);
Finally
Sirket := nil;
Uretim := nil;
Kernel.FreeNetsisLibrary;
Kernel := nil;
End;

End;

end.

Leave a reply:

Your email address will not be published.